+บริหารท้องถิ่นสาธารณสุข

ถกปรับงบฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ผ่านฉลุย 5 โครงการ

ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อวันที่1ก.ย.2563 เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา โดยมีคณะอนุกรรมการตัวแทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนร่วมในการพิจารณา

ตามที่สำนักการสาธารณสุข ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 วัน เพื่อพิจารณาแผนงานและโครงการกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการสนับสนุนงบประมาณแผนงานโครงการของหน่วยบริการองค์กรกลุ่มประชาชน หน่วยงานอื่น ในโครงการประเภทที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ ประกอบไปด้วย โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค งบประมาณ 349,200 บาท , โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 842,100 บาท ,โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (โครงการใหม่) 78,700 บาท และโครงการประเภทที่ 4 กิจกรรมบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 2 โครงการ ประกอบไปด้วย โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา 1,515,000 บาท และ โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา จำนวน 603,300 บาท

ทั้ง 5 โครงการ หลังจากทีได้รับการพิจารณาแก้ไขปรับลดในส่วนของงบประมาณเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ทุกโครงการได้รับพิจารณาอนุมัติเป็นเอกฉันท์ พร้อมเตรียมส่งเรื่องยังคณะกรรมการกองทุนชุดใหญ่ ที่มีนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเพื่อพิจารณาเพื่อลงนามสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของกองส่งเสริมหลักประกันสุขภาพประจำปี 2564 ต่อไป