-covid-19ชุมชน

มอบโล่ 4 SRRT ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจำปี 2563 เฝ้าระวังจนเมืองพัทยาไร้โควิด-19

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ( 27 สิงหาคม 2563) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ 4 SRRT หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ทั้ง 4 เขต ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ในปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT ทั้ง 4 เขต กว่า 200 คน เข้าร่วมเป็นเกียรติ

สำหรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ใช้เกณฑ์ในการประเมิน 3 ข้อใหญ่ๆ ประกอบไปด้วย 1 ประเมินจากการเข้ารับการอบรม ตามปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้กำหนดเอาไว้ 6 ครั้ง เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 จึงเหลือการอบรมเพียง 4 ครั้ง คะแนนในการอบรม 10 คะแนน 2. การประเมินจากกิจกรรมการรณรงค์กำหนดไว้ให้สมาชิกร่วมรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง รณรงค์โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รณรงค์กำจัดหนู คะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรม 10 คะแนน 3. ร่วมกิจกรรมในการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ เช่น การออกใส่ทรายอะเบทในแหล่งน้ำขัง การออกแจกถุงยางอนามัย ยาเบื่อหนู สื่อประชาสัมพันธ์ คะแนนรวมกิจกรรมการมีส่วนร่วมดำเนินงาน 10 คะแนน ซึ่งทั้ง 3 ข้อนี้สมาชิกหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับคะแนน จากนั้นจะมารวมกันเพี่อพิจารณาเฟ้นหา SRRT ดีเด่น ประจำปี 2563 ใน 4 เขต พร้อมทำการมอบโล่เชิดชูเกียรติ

ทั้งนี้ผลการรวมคะแนนในปี 2563 พบว่า เจ้าหน้าที่ SRRT ที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม เขต 1 นางสาวศิริวรรณ รื่นอารมณ์ , เขต 2. นางสาวขรินทร์ทิพย์ คุ้มทรัพย์ , เขต 3 นายเฉลย เกื้อชู , เขต 4 นางประไพ กิตติตานนท์ สำหรับหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วเมืองพัทยา ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคล่วงหน้าในชุมชน ตรวจจับเหตุการณ์ความผิดปรกติทางสาธารณสุขในชุมชน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที , สอบสวนโรคติดต่อเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน โดยหลังรับมอบโล่เสร็จสิ้น SRRT ยอดเยี่ยมทั้ง 4 เขตได้ร่วมถ่ายรูปร่วมกัน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ด้วยความปลาบปลื้มใจ ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับ สมาชิกหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วที่เกิดตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นมา