ทต.หนองปลาไหล เดินหน้าป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563

ที่ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล (7 สิงหาคม 63) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าและไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขแมวจรจัด ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คือการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวการผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางละมุง มาทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขแมวของคนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล.