สธ.พัทยา เร่งให้ความรู้ทีมเฝ้าระวัง SSRT ป้องกัน “โควิด-19”ระบาด

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา (3มี.ค.2563) ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จัดอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SSRT เมืองพัทยา ในการป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 โดยมีนางวัชธรี ทองอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เพื่อไปถ่ายทอดให้ผู้ที่อยู่ในชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านนวดแผนไทย และห้องพัก ที่อยู่ในชุมชน ได้รู้จักการป้องกันให้ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อโรค เช่น โปสเตอร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมใส่หน้ากากอนามัย จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือ และทิ้งหน้ากากอยามัยบริเวณประตูทางเข้า ห้องสุขา บริเวณเคาเตอร์ เป็นต้น

อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SSRT เมืองพัทยา ได้ตระหนักถึงความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ โดยให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง และดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น โต้ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอารหาร รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่น ๆ จัดให้มีการทำความสะอาด บริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด ระมัดระวังการเก็บขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เช่น กระดาษชำระที่ผ่านการใช้เช็ดปาก กระดาษชำระในห้องสุขา ควรให้ถุงมือ หรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะปนเปื้อนเหล่านี้ ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อ และล้างมือทำความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างชองเชื่อโรค และควรตรวจคัดกรองคนในชุมชน สถานประกอบการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อต่อไป