วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+การเมือง

ประกาศแล้ว 12 สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ว่าเมืองชลฯ อาศัยอำนาจประกาศ คสช.ประกาศแต่งตั้งเป็นทางการ มีทั้งอดีตสมาชิกฯ ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ

จากปัญหาทางการเมืองที่เกิดปัญหาจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของสมาชิกสภาเมืองพัทยา จนสุดท้ายมีสมาชิกสภาฯ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายวสันต์ หนาวเหนียว นายโชฎึก โชติกำจร นายศักดิ์ สิทธิ์ แย้มศรี และนายชาคร กัญจนะวัตตะ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อ นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา หลังจากที่มีการเข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดเรื่องขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันจ้างเหมาทำ CCTV 3 ปี วงเงิน 200 ล้านบาท โดยฝ่ายสภาได้มีการจี้ถามเรื่องสัญญาที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ ก่อนจะใช้อำนาจประธานสภาลงมติในทางลับและให้ฝ่ายบริหารนำเรื่องกลับไปพิจารณาใหม่ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลสำคัญต่อกรณีที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวยังส่งผลให้สมาชิกสภาที่เหลืออีก 4 ราย ประกอบด้วย นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พลเรือเอกศรีวสิทธิ์ รดารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ต้องหมดวาระการทำหน้าที่เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกสภาเมืองพัทยา ไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั้น

ล่าสุดนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ออกหนังสือคำสั่งประกาศของคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว หลังกระทรวงมหาดไทยแจ้งหนังสือคำสั่งแต่งตั้งให้ดำเนินการสรรหา และกรณีดังกล่าวผ่านความเห็นชอบและตี ความจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยมีเนื้อหาระบุที่อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 12 คน

 

ทั้งนี้ บางส่วนเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดที่ผ่านมา นายตำรวจ นายทหาร อดีตข้าราชการ และนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1.นายสิทธิพร ครุฑนาค 2.นายพิสุทธ์ อมรยุทธ์ 3.นายวุฒิพล เจริญผล 4.พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง 5.นายสม ชาย ศิโรรัตน์ 6.นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ 7.ดร.วสันต์ นาวเหนียว 8.นายโชฎึก โชติกำจร 9.น.ส.ฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล 10.นายบุญอนันต์ พัฒนสิน 11.พลเอกภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ และ 12.พลตำรวจโทอภิชาต ศิริสิทธิ์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564