-covid-19ชุมชน

ทลฉ.ทุ่มงบเกือบ 4 ล้านบาท จัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังสู้ COVID-19 ไป ด้วยกัน

นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล แต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสทำให้เห็นน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ก่อเกิดจิตอาสาที่พร้อมใจออกมาช่วยเหลือกันและกันทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ออกมาตรการมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงท่าเรือแหลมฉบัง เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความห่วงใยหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นปราการด่านหน้าในการช่วยดูแลรักษาคัดกรองผู้ป่วย และตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมูลนิธิรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นผู้ดอยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง และร่วมแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสังคม ในช่วงเวลาและสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศไทย ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนและสังคม ในช่วงเวลาวิกฤต

นางสิริมา กล่าวอีกว่า ท่าเรือแหลมฉบัง จึงได้จัดมอบเงินสนับสนุน ให้กับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงมูลนิธิที่อยู่รอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ หน้ากากอนามัย ให้กับโรคพยาบาลของรัฐ ใน จ.ชลบุรี เป็นเงิน 1,300,000 บาท เพื่อซื้อถุงยังชีพ ให้กับชุมชนรอบท่าเรือในเขตพื้นที่ 3 เทศบาล เป็นเงิน 2,000,000 บาท และเพื่อซื้อตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ ติดตั้งในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวนำไปดื่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการ สถานสงเคราะห์เด็กชาย และมูลนิธิบ้านจริงใจ เพื่อประทังชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่มีผู้บริจาค สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ได้เพียงพอ เป็นเงิน 150,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตรที่ดีของท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,800,000 บาท