-covid-19ชุมชน

ทต.หนองปลาไหล มอบแล้วเงินเยียวยาโควิด-19 ไร้ปัญหาไม่มีบัญชีธนาคาร รับเงินสดทันที

ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายเฉลิม เกตุแจ้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำทีมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมมอบเงินแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา จากวิกฤติโควิด-19 หลังจากที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้หลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือ ประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าสมุดบัญชีธนาคาร โดยผู้ที่ขอรับการเยียวยาจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี หลังจากที่ผ่านการพิจารณาเสร็จสิ้น โดยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลืออีกราว 40 ราย ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำเงินสดมาจ่ายให้ เนื่องจากแจ้งว่าไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากแม้แต่ธนาคารเดียว

สำหรับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)โดยกำหนดให้มีการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20-22เมษายน 2563 มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 2, 089 ราย ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 2,036 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 53 ราย โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อย่างละครึ่งคือแห่งละ 1, 018 ราย รวม 2,036 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.96 ของครัวเรือนทั้งหมดของตำบลหนองปลาไหล 13,601 ครัวเรือน