+ช่าวในพระราชสำนัก

คณะองคมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่ฯ

ปราจีนบุรี (12 มีนาคม 2563) เมื่อเวลา 09.15 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยรับฟังรายงานแนวทางในการดำเนินงาน สภาพพื้นที่ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความต้องการของราษฎร รวมถึงประโยชน์ที่จะได้ต่อไปในอนาคต

โอกาสนี้ ผู้แทนสำนักงาน กปร.ได้รายงานสรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งจากการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่ภาคกลาง มีจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ จากการติดตามของคณะอนุกรรมการที่ผ่านมา สามารถขับเคลื่อนโครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จำนวน 8 โครงการ ส่วนอีก 6 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จากนั้น ผู้แทนกรมชลประทาน ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำใสน้อยใสใหญ่ โดยกำหนดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลักษณะเขื่อนดินแบบแบ่งโซน ความสูง 60 เมตร ยาว 3,130 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 334.43 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 283,900 ไร่ ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี นาดี กบินทร์บุรี ประจันตคราม และสองฝั่งแม่น้ำปราจีน นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และปศุสัตว์ ให้กับราษฎรได้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ องคมนตรีและคณะ ได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จในการสร้างประโยชน์ให้กับราษฎร ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน พระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดไป

จากนั้นองคมนตรีและคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อชมขอบเขตและพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่ฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง