วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาเรียกผู้ประกอบการกึ่งสถานบันเทิงทำความเข้าใจ หลังเจอร้องเรียนจัดมหรสพ-ส่งเสียงดัง-เปิดเกินเวลา เล็งออกประกาศทำโซนนิ่งใหม่

ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (22 ก.พ.2567) นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบันเทิง/สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีสด โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุม

นายพรภิรมย์ เสือแดง หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ชี้แจงว่า เมืองพัทยาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสถานประกอบการ ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากมลพิษทางเสียงและการเปิดเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยา

ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบ รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน เมืองพัทยาจึงได้จัดทำประกาศเมืองพัทยา เรื่องหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีสด เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จึงดำเนินการจัดการประชุมสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบันเทิง/สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีสดขึ้น เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ตามประกาศเมืองพัทยา

ทั้งนี้ ในจังหวัดชลบุรีกำหนดให้มีโซนนิ่งเฉพาะพื้นที่อำเภอบางละมุงเท่านั้น คือเมืองพัทยา และนาเกลือบางส่วน ซึ่งเป็นโซนนิ่งเก่าตาม พ.ร.บ.การจัดโซนนิ่ง ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และไม่เคยปรับแก้มาประมาณ 22 ปี ปัจจุบันมีสถานบันเทิงที่อยู่ในโซนนิ่งทั้งหมด 816 แห่ง ซึ่งเป็นโซนนิ่งที่อนุญาตให้เปิด

แต่ความเห็นล่าสุด จะทำจุดห้ามประกอบการมากกว่าจุดที่อนุญาต เป็นโซนนิ่งที่ห้ามเปิด เช่น ใกล้โรงเรียน วัด ชุมชนหนาแน่น เป็นต้น และในอนาคตจะมีการแบ่งระดับประเภทสถานบันเทิงเป็นสีต่างๆ เพื่อง่ายต่อการพิจารณาออกใบอนุญาต อาทิ กลุ่มร้านอาหารขนาดเล็ก เช่น ร้านส้มตำ, ร้านหมูกระทะ ที่มีดนตรีสด, กลุ่มสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง เช่น ร้านมหานคร, 168, Fin, Yes, กลุ่มสถานบันเทิงเช่นร้าน Differ, Hollywood และกลุ่มผับ บาร์ คาราโอเกะ

นอกจากนี้ เมืองพัทยาจะออกประกาศเมืองพัทยา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ สำหรับสถานบันเทิงที่จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องมีใบอนุญาต ส่วนสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องมีหนังสือรับรองการแจ้ง และหากจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ส่วนสถานบันเทิงที่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 ต้องขอรับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 ด้วย

ขณะที่ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ย้ำเตือนว่า เนื่องจากเมืองพัทยาได้รับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญเรื่องการเปิดเพลิงและเล่นดนตรีสดเสียงดังในยามวิกาลอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นต่อไปจะไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ หากสถานที่ไม่มีการปิดกั้นเสียง ทั้งนี้ ชุมชนอยู่ได้ไม่มีเรื่องร้องเรียน ก็สามารถประกอบกิจการได้