วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ข่าวแดนใต้

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดตาดีกาสัมพันธ์ อ.ยะหา ครั้งที่ 21 “พัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจ”กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้

ที่ สนาม ริสกี กรุ๊ป (ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิดนูรุลอิห์ซาน หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมการปกครอง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ตำบลยะหา ครั้งที่ 21 / 2567 งานมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ร่วมกับชมรมตาดีกาตำบลยะหา ชมรมอิหม่ามตำบลยะหา และชุมชนบ้านสามแยกอาเส็น จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนตาดีกา ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสอนให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า โดยมี ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งมลายู เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราจะได้เห็นบรรยากาศดีๆ แบบนี้ ที่ในพื้นที่อื่นของประเทศไทยไม่มี แต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด ที่ได้นำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่าสูงสุด ทั้งการแต่งกายด้วยชุดมลายูถิ่น การใช้ภาษาไทย ภาษามลายู ธงชาติไทย พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทย มาสื่อสารถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในแผ่นดินใต้ เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง และที่ผ่านมา รัฐบาลได้สนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนในศูนย์ประจำมัสยิดตาดีกาฯ มีโภชนาการทางด้านอาหารที่มีคุณภาพ และขอชื่นชมชาวยะหาทุกคน ที่ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพราะอำเภอยะหาถือเป็นอำเภอเพชรเม็ดงามของชายแดนใต้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเยาวชนที่สามารถชนะการอ่านอับกุรอ่าน (กอรี) 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่สำหรับไว้ดูดวงจันทร์สำหรับชาวศาสนาอิสลาม ตลอดจนมีผลไม้มากมายที่ส่งออกให้พี่น้องทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้ชิมไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ลองกองหรือผลไม้อื่น ๆ มากมาย ทั้งหมดนี้ถือเป็นเพชรเม็ดงามที่สำคัญที่มีอยู่ในอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตตำบลยะหา จำนวน 13 ศูนย์ฯ และเทศบาลอีก 1 ศูนย์ รวมเป็น 14 ศูนย์