วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+ศาสนา/วัฒนธรรม

นอภ.บางละมุง เดินหน้าโครงการ“นายอำเภอพาเข้าวัดทุกวันพระ” สร้างความสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม

ที่ วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง) (27 พ.ย.2566) นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กิจกรรม “นายอำเภอพาเข้าวัดทุกวันพระ” โดยมีนายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอบางละมุง, นายนิกร กรัดกราย กำนันตำบลโป่ง พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวตำบลโป่ง เข้าร่วมกิจกรรม

“นายอำเภอพาเข้าวัดทุกวันพระ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ รักและเชิดชูสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง โดยศีล 5 คือ ข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและวาจา ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม มีความปกติสุข ก่อให้เกิดความสุข ความรักสามัคคี เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเป็นข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนและยังช่วยสร้างบรรยากาศความสงบสุขเรียบร้อยเพื่อนำพาความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติ.