-ชุมชน

กสทช.เปิดเวทีรับฟังความเห็น-ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจการโทรทัศน์ ภาคตะวันออก

ที่ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช ด.ร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมิณผลการปฏิบัติงาน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2562 พื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เครือข่ายภาคคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมิณผลการปฏิบัติงาน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (กตป.) กล่าวว่า กตป.เป็นองค์กรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติด้านกิจการโทรทัศน์ รวมทั้ง ด้านกิจการวิทยุ ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานของปี 2562 นำเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐสภาต่อไป ซึ่งพื้นที่รับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 5 จังหวัดใน 5 ภาค

สำหรับภาคตะวันออก ได้เลือกพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นความหลากหลายของเนื้อหา การบริการเพื่อการเข้าถึงของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ การบอกเลิกสัญญา และบริการที่ซับซ้อนที่ไม่เป็นธรรม ความรวดเร็วและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมิณการดำเนินงานของ กสทช.ตั้งอยู่บนพื้นฐานจ้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีสิทธิภาพสูงสุด