-ข่าวแดนใต้

ชมรมสื่อฯ เพื่อสันติจชต.จับมือ นักข่าวเยาวชนและพันธมิตรร่วมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก ลดร้อน”

ที่บริเวณริมคลองป่าชายเลน บ้านบาเฆะ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2563 ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ นักข่าวเยาวชนโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ และสถานีวิทยุอัตตัรเรดิโอ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก ลดร้อน” ตามโครงการจิตอาสาสร้างสุข ร่วมอนุรักษ์พื้นฟู พัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าชายเลนบ้านบาเฆะ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายระพี มามะ ประธานสื่อมวลชวนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ทหาร ส่วนราชการ จิตอาสา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายรพี มามะ ประธานสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ SPMC กล่าวว่า โครงการ “จิตอาสาสร้างสุข ครั้งที่ 2” จัดขึ้น สืบเนื่องจาก ที่ผ่านมา ชมรมสื่อมวลชวนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวคิดต้องการทำประโยชน์กับประชาชน และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องการเสริมสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแล อนุรักษ์พื้นฟู พัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่ต้องร่วมกันดูแล จึงได้ร่วมกับหลายภาคส่วนในพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก ลดร้อน” ตามโครงการจิตอาสาสร้างสุข ครั้งที่ 2 ขึ้นมา ที่ป่าชายเลนบ้านบาเฆะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งนอกเหนือไปจากการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนแล้ว ยังเป็นการป้องกันความรุนแรงของคลื่นและพายุที่กัดเซาะชายฝั่งอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และมีจิตสาธารณะต่อสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่ประกอบด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด ดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ำกร่อย หรือมีน้ำทะเลท่วมถึงสม่ำเสมอ พบทั่วไปตามที่ราบปากแม่น้ำ อ่าว บริเวณชายฝั่งทะเลในเขตน้ำขึ้นน้ำลง ทะเลสาบ และบริเวณรอบเกาะแก่งต่างๆ

ป่าชายเลนประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบ (evergreen species) ซึ่งมีลักษณะทางสรีรวิทยาและความต้องการสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงกาง (Rhizophora sp.) เป็นไม้สำคัญและมีไม้ตระกูลอื่นบ้าง ตัวอย่างเช่น ถั่วดำ ถั่วขาว พังกาหัวสุมดอกแดง โปรงขาว โปรงแดง ตะบูนดำ ตะบูนขาว แสมขาว แสมทะเล ลำพู ลำพูทะเล ตาตุ่มทะเล เหงือกปลาหมอ เป็นต้น

ประโยชน์ของป่าชายเลน คือ 1.เป็นแหล่งพลังงาน อาหาร และที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ 2. เป็นแนวชายป้องกันฝั่งทะเลจากการกัดเซาะพังทลาย กำบังคลื่น ลม กระแสน้ำและพายุ 3.เป็นที่ดูดซับน้ำเสียจากบ้านเรือน 4.เป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์จากไม้ ที่ใช้ในการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น สิ่งทอและหนังสัตว์ 5.เป็นแหล่งเชื้อเพลิง เช่น การทำถ่านจากไม้ในป่าชายเลน 6.เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ยา และเครื่องดื่ม 7.เป็นแหล่งแร่ดีบุก 8.เป็นแหล่งประมงใกล้ชายฝั่ง แหล่งอาศัยของลูกปลา ลูกกุ้ง และสัตว์น้ำวัยอนุบาล ตลอดจนพันธ์สัตว์น้ำไม่น้อยกว่า 68 ชนิด 9.เป็นที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เช่น หอยแมลงภู่ กุ้ง ปลาในกระชัง เป็นต้น

ทั้งนี้ ป่าชายเลนถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีความสำคัญต่อสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งในด้านที่เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์ และการเจริญเติบโต จากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ป่าชายเลนเหลือ อยู่เพียง 75 ไร่ในพื้นที่ ต.โดกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส มีความเสื่อมโทรมที่จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการทำลายจากมนุษย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องช่วยกันรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกในการปกป้อง และอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนเอาไว้ ให้อยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไประพี-ข่าว นราธิวาส