+ชุมชน

ชลบุรีเปิดหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวสัตหีบ ประจำปี2563

            ชลบุรี,สัตหีบ(22 ม.ค.6)  นาย ธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นางสาวรัดใจ บัณฑิตศิลป์ กำนันตำบลสัตหีบ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผกก.สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

            นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ต่างได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด เพราะตอนนี้กำลังสร้างถนนใหม่ ทั้งในช่วงวันหยุดและช่วงเวลาเร่งด่วน  และปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ที่ล้วนมีผลต่อการดำรงชีวิต ดังจะเห็นได้จากครอบครัวที่มีฐานะความเป็นอยู่ยากจน มีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ผู้เฒ่าผู้แก่ถูกบุตรหลานทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตตามลำพัง ซึ่งล้วนเป็นปัญหาสังคมทั้งสิ้น จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในระดับรากหญ้าที่ได้รับความเดือดร้อน และมีฐานะยากจนจริง ก่อนจะนำเสนอยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ

            นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา กล่าวว่า โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ในวันนี้สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล ได้กำหนดภารกิจหลายประการให้กระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในเรื่องต่างๆ อาทิ การสร้างความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้าการเกษตรราคาตกต่ำ การแก้ไขปัญหาความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย จึงมอบนโยบายสำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้บริการประชาชน และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เป็นผลในทางปฏิบัติ จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดทำโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรีขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆของจังหวัดได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้าน

            หลังจากเปิดพิธี มีการมอบมุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และมอบจักรยานให้นักเรียน 15 คัน พร้อมกับมอบถุงยังชีพอีกจำนวน 200 ถุง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี