สภาเมืองพัทยาเห็นชอบสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ จุดรอยต่อนอกเขตเมืองพัทยา

ที่ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา มีการจัดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุม นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา เสนอญัตติขอความเห็นชอบการดำเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา ด้วยมีความจำเป็นต้องมีการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม ตามแนวถนนเลียบ ทางรถไฟ เพื่อรองรับการรวบรวมน้ำเสีย การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟและใกล้เคียง

ทั้งนี้เมืองพัทยามีความจําเป็นต้องขอรับความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เนื่องจากพื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟดังกล่าวบางส่วน อยู่นอกเขตเมืองพัทยา ซึ่งการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำ ต้องดำเนินการต่อเนื่องตามแนวถนนเลียบทางรถไฟ โดยมีพื้นที่ บางส่วนของถนนเลียบทางรถไฟอยู่ในเขตของเทศบาลเมืองหนองปรือและเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

นายวุฒิศักดิ์ กล่าวอีกว่า การก่อสร้างดังกล่าวได้รับความยินยอมจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542มาตรา 65 กำหนดว่า “เมืองพัทยาอาจดำเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เมื่อการนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่อยู่ภายในเขตเมืองพัทยา หรือ เป็นประโยชน์แก่เมืองพัทยา การดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าไปดำเนินการ ในกรณีที่ไม่ได้รับความยินยอม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นายกเมืองพัทยารายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดำเนินกิจการนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม ให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดดำเนินการให้นายกเมืองพัทยาและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมาประชุม เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน

ขณะที่นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้สอบถามฝ่ายบริหารว่า โครงการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเขาตาโลและเขาน้อย เพื่อระบายลงคลองนาเกลือนั้น เกิดข้อสงสัยว่าเมื่อบางโครงการดำเนินการเสร็จแล้ว อีกทั้งโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ใกล้จะแล้วเสร็จ แต่ทำไมวันนี้ถึงมีการขอรับความเห็นชอบดำเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เนื่องจากการก่อสร้างโครงการต่างๆ จะต้องมีการขอรับความเห็นชอบจากสภาในการทำกิจการนอกเขตไว้ก่อนแล้ว จึงอยากจะสอบถามว่าทำไมวันนี้จึงมีการเสนอขอความเห็นชอบการดำเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยาวันนี้และทำไมไม่ขอมาก่อนหน้านี้

จากนั้นนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้ตอบข้อสักถามของรองประธานสภาเมืองพัทยาว่า ด้วยการแบ่งเขตเมืองพัทยา หากคนทั่วไปจะมองว่าจะใช้แนวรถไฟในการแบ่งเขตพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งตามหลักความจริงแล้ว การแบ่งแนวเขตเมืองพัทยาจะวัดจากถนนสุขุมวิทเข้าไป ซึ่งเดิมการตั้งเมืองพัทยายังไม่มีการให้บริการเดินรถไฟ ซึ่งพื้นที่แนวเขตเมืองพัทยาจากถนนสุขุมวิทเข้าไป 900 เมตร คือแนวเขตเมืองพัทยา อีกทั้งบ้างช่วงข้ามเขตทางรถไฟไปก็ยังอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งการแบ่งเขตเมืองพัทยานั้น ทำให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างไม่คาดคิดว่าพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ จะอยู่นอกเขตเมืองพัทยา เนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักช่างคิดว่าแนวเขตทางรถไฟทั้งหมดเป็นเขตเมืองพัทยา และเป็นพื้นที่ที่เมืองพัทยาดูแล แต่ความเป็นจริงเมืองพัทยาเช่าพื้นที่จากการรถไฟ จึงอยากจะชี้แจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบ.