ที่ปรึกษา รมว.ทส.เปิดอบรมการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้อปท.เพชรบุรี

เพชรบุรี (4 สิงหาคม 2565) นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2564) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการบำรุงรักษาและดูแลรักษาระบบให้กับผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เข้าร่วมในพิธี ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง

นายยุทธพล กล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความตั้งใจและความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ ต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ ยิ่งในช่วงของฤดูแล้ง ประชาชนจะไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทุ่มเทความพยายามในการจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชนทุกคน มีน้ำกินน้ำใช้ จึงได้ดำเนินการจัดสร้างจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ พร้อมทั้งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านเกษตรกรรม ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร

อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำกินน้ำใช้ของประชาชน อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายหลักของประเทศ ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำสำหรับดื่มและสนับสนุนให้หน่วยราชการต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์จากจุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป.