พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ.และคณะ ลงใต้ติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จชต.

ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ในโอกาสเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2565 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่ของพล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ในครั้งนี้ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจการทำงานของกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 และ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มต้นแบบ ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 (ฟาร์มตัวอย่าง) สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีหน้าที่ในวางแผนประสานงาน และดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มาใช้ในการดำเนินงาน เป็นหน่วยงานในด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ชุมชน และพื้นที่ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีเป้าประสงค์ในการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาแก่ประชาชน พร้อมสร้างและกระตุ้นความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน พัฒนาคน ชุมชน พื้นที่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีความสมดุลแบบองค์รวมและเกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศ
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ อธิปบูรพา จ.ยะลา รายงาน