ผู้ตรวจ นร. เขต 7 ตรวจติดตามการดำเนินโรงสีข้าวพิกุลทอง โรงสีพระราชทาน จ.นราธิวาส

                (นราธิวาส,19 ก.พ.2563) นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมที่โรงสีข้าวพิกุลทอง โรงสีพระราชทาน ที่ หมู่ 1 บ้านปูยู ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รับฟังการบรรยายสรุปจากนายนาวี  หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

                ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 กล่าวว่า โรงสีข้าวพิกุลทอง เป็นโครงการตามพระราชดำริที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเมื่อปี 2528 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมการผลิตข้าว ขอให้ช่วยกันส่งเสริมให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และทำให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกัน ดูแลพัฒนาโรงสีข้าวพิกุลทอง ให้เป็นโรงสีต้นแบบ ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เช่น ข้าวหอมกระดังงา เป็นต้น เพื่อให้การทำนาเป็นอาชีพที่มั่นคง และต้องส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้ามาสานต่ออาชีพทำนาให้คงอยู่สืบไป

                จากการตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพิกุลทอง พบว่า มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน สำหรับโครงการในปี 2563 จะปรับปรุงรั้วรอบโรงสี ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยมากขึ้น

                จากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตากใบ หารือเรื่องการพิจารณาผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดนราธิวาส มีโครงการฯของกลุ่มจังหวัด 3 โครงการ งบประมาณ 53 ล้าน 8 แสนกว่าบาท และ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 16 โครงการ งบประมาณกว่า 133 ล้าน 8 แสนกว่าบาท