-บริหารท้องถิ่น

อำเภอบางละมุง นำร่องขับเคลื่อนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แผน Big Rock

ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายประชา เตรัตน์ กรรมการ สปท. ป.ป.ท. / ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับเครือข่ายต่อต้านการทุจริต และ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด จัดขึ้นโดยมี เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้าร่วม

สำหรับการจัดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ในครั้งนี้ เนื่องมาจากอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เป็น 1 ใน 11 จังหวัดนำร่อง (สระบุรี อำนาจเจริญ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี สมุทรปราการ บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และตราด) ในการขับเคลื่อนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ทางคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดเวทีครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ของอำเภอบางละมุง ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ตามหลักการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต และการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด

นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนอที่มาและความสำคัญของ Big Rock ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ