ผวจ.ชลบุรี ถวายภัตตาหารเพล พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง

ที่วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาสีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2565 ชั้นประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา ถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียนแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลี สนามหลวง ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

สำหรับจังหวัดชลบุรี จัดที่วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) พัทยาใต้ พระภิกษุ สามเณร จำนวน 400 กว่ารูป ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงาน อาทิ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ในการนี้ครอบครัว “เฮงตระกูล” นำโดยนายชาญยุทธ เฮงตระกุล อดีต ส.ส.ชลบุรี ร่วมถวายปัจจัยและถวายภัตตาหารเพลด้วย

จังหวัดชลบุรี กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง พร้อมส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมพันธ์ 2565 ภายในพิธีมีพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยมีข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับการสอบบาลีสนามหลวง คือการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม