แดนซ์ สตูดิโอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2564

ที่ห้องพิมานแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา (26 ธ.ค.64) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวดุจเดือน เรืองเวชติวงษ์ ผู้บริหารโรงเรียน แดนซ์ สตูดิโอ กล่าวว่า โรงเรียนแดนซ์ สตูดิโอ เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนวิชาการเต้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บัลเล่ต์ (Ballet) แจ๊สแดนซ์ (Jazz Dance) และรำไทย (Thai Classical Dance) มีการสอบวัดผลทั้งใน และต่างประเทศ ในวิชาบัลเล่ต์จากสถาบัน ROYAL ACADEMY OF DANCE ประเทศอังกฤษ และวิชาแจ๊สแดนซ์ จากสถาบัน AUSTRALIAN TEACHERS OF DANCING จากประเทศออสเตรเลีย และได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีนักเรียนที่สอบผ่านจำนวนทั้งสิ้น 156 คน

ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และนายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มาร่วมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านในแต่ระดับชั้น และร่วมชมเป็นกำลังใจในการแสดงผลงานของนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการแสดง ความรู้ที่ได้เรียนเพิ่มพูนประสบการณ์ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีจิตใจที่รู้จักการให้ พร้อมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์จริงบนเวที ที่มีความพร้อมสำหรับการแสดงเต้นในรูปแบบต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “รู้จริง บุคลิกดี กิจกรรมเด่น ก้าวสู่สากล”