+covid-19ชุมชน

เปิดศูนย์พักคอยเขาไม้แก้วรองรับผู้ป่วย 50 เตียง มีพร้อมทีวี อินเตอร์เน็ต คลายเครียด

ที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว (6 สิงหาคม 2564) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์พักคอยตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 50 เตียงพร้อมอุปกรณ์ เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการเล็กน้อย ( สีเขียว )อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาตามระบบ

สำหรับศูนย์พักคอยเขาไม้แก้วจะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองที่บ้าน และผ่านการประเมินจากโรงพยาบาลร้องขอมายังศูนย์พักคอย เพื่อไปรับตัวผู้ป่วยมาพักคอยการรักษา โดยแย่งเป็นผู้ป่วยชาย 25 เตียง ผู้ป่วยหญิง 25 เตียง พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก นอกจากนั้นยังจัดให้มีอินเตอร์เน็ต ทีวี เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดของผู้ป่วย รวมทั้งมีการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายเป็นประจำทุกวัน