นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องบรรยายสรุป ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

นายธเนศ ภู่ยิ้ม รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวรายงาน ปัจจุบันการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และจากเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยโรคอันตรายหรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที รวดเร็วและถูกต้องเหมาะสม ก่อนนำผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล จากความสำคัญดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันทุกท่านต้องมีความรู้ ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เทศบาลเมืองหนองปรือได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

กิจกรรมการอบรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือได้ถูกต้อง รวมทั้งยังสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการอบรม