วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+ชุมชน

เมืองพัทยาร่วมกรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบมาตรฐานสินค้าบรรจุกระเช้าของขวัญ

วันที่ 18 ธ.ค.63 ที่ฟู้ดแลนด์ ซูเปอร์มาร์เก็ต นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบกระเข้าของขวัญปีใหม่ โดยมีนายเชนชาคริต กงศิลป์ นักวิชาการตวงวัดชำนาญการ สำนักกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายปุริศร์วัชร์ เพ็ญภูมิ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคเมืองพัทยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงตรวจสอบในครั้งนี้

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาร่วมกับสำนักกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบกระเช้าในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าให้มีมาตรฐาน ไม่นำสินค้าใกล้หมดอายุมาบรรจุในกระเช้า และมีฉลากแสดงวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุเห็นเด่นชัด

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การตรวจสอบกระเช้าปีใหม่ในวันนี้ ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้เน้น และให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยที่เมืองพัทยาไม่ได้มีการแจ้งกับทางผู้ประกอบการให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจากการทดสอบมาตรฐานการชั่งตวงวัดพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เรื่องของมาตรฐานสินค้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้วได้สินค้าไม่ได้คุณภาพ และมีปัญหาในการเปลี่ยนคืนสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่า ตรงกับฉลากหรือไม่ และหากพบว่ากระเช้าของขวัญไม่แสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนด หรือผลิตภัณฑ์ของอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงสาธารณสุข 1556 และ 1337 สายด่วนเมืองพัทยา ตลอด 24 ชั่วโมง.