-ข่าวแดนใต้

ศอ.บต.ร่วมกับพุทธสมาคมชายแดนใต้ จัดยกย่อง “พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี” ประจำปี 2562

ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (16 ธันวาคม 2562) พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเมตตาสักการะยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี ประจำปี 2562 โดยมี พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.พระครูวรพุทธาภิรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง) นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดยะลา นายกสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดปัตตานี นราธิวาส สงขลาและจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 5 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้ได้พบปะหลายส่วนราชการที่ได้ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมยกย่อง “พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี” ในพื้นที่ จชต. ประจำปี 2562 ที่จะเป็นกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องชาวพุทธในแผ่นดินใต้ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 16 ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความสูญเสียบุคคลมากมาย สูญเสียความเชื่อมั่น สูญเสียพลังในการพัฒนาพื้นที่ ทางหน่วยงานราชการและภาคเอกชนได้ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือชุมชนไทยพุทธอย่างเร่งด่วนในทุกๆมิติ พร้อมทั้งเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเปราะบาง ตลอดจนดำเนินกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจและความอบอุ่นทางพระพุทธศาสนาจึงได้เกิดการประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมถวายเมตตาสักการะยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลีขึ้น

ด้าน นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ศอ.บต.ได้ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดยะลา กำหนดจัดกิจกรรมยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลีในพื้นที่ จชต.เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่และจรรโลงพระพุทธศาสนา เพื่อถวายสักการะยกย่องพระเถระที่ปฏิบัติศาสนากิจในพื้นที่ จชต.โดยเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนชาวพุทธ เราเคยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 มาในวันนี้ เป็นปีที่ 4 ซึ่งก็ได้มาจัดกันที่จังหวัดยะลา อีกทั้งทาง ศอ.บต.โดยท่านเลขาธิการ ศอ.บต.ได้กรุณาให้จัดพร้อมกันทั้งหมด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะมีนักเรียน นักศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมในการอ่านทำนองสรภัญญะประมาณ 200 คน และมีนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาลัยประมาณ 500-600 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพี่น้องประชาชนในชมรมต่างๆทุกชมรมที่อยู่ในจังหวัดยะลานี้ ก็เข้าร่วมกิจกรรมอีกประมาณ 1,000 คน รวมแล้วผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณไม่ต่ำกว่า 1,500 คน

นายวิชัย กล่าวอีกว่า ในส่วนของพระสงฆ์ที่ได้รับการยกย่องจะได้รับโล่เกียรติยศ จากท่านเลขาธิการ ศอ.บต. กิจกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นต้นแบบที่เราทำกันมาถึง 3 ครั้ง เป็นที่ยอมรับเป็นที่เชิดชู เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวพุทธ อย่างน้อยที่สุดเสาหลักของเราคือศาสนาพุทธ มีพระสงฆ์ที่เราเคารพนับถือ เราพยายามสรรหาพระที่เป็นต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างสืบไปในอนาคต เป็นขวัญเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวพุทธของเรา ใน 5 จังหวัดชายแดนภายใต้

ทั้งนี้ ในการประชุมได้ร่วมกันพิจารณากระบวนการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกพระเถระในพื้นที่ 5จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดละ 1 รูป โดยมอบหมายให้ทางจังหวัดและสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดนั้นๆ เป็นหน่วยงานคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ รวมถึงกระบวนการขั้นตอนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ โดยได้รับการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมยกย่อง “พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี”ในพื้นที่ จชต.ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลานี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา