วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ชุมชนสาธารณสุข

ชลบุรีเจ้าภาพประชุม-แลกเปลี่ยนปสก.เหล่ากาชาดภาค 3

ที่ห้องประชุมพิมานแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ (17 ธ.ค.62) นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเหล่าการชาดจังหวัดภาค 3 ครั้งที่ 1/2563 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง และนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นต้น รวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม จำนวน 705 คน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เพื่อให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดของแต่ละจังหวัด นำไปปรับใช้พัฒนางานของคณะกรรมการเหล่ากาชาด ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนภารกิจในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับใช้ให้การปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในจังหวัดของตนเอง ทั้งในด้านการสงเคราะห์ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการบริการโลหิต บริการดวงตา/อวัยวะ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพระราชดำริ และงานสาธารณกุศลอื่นๆ ตามแนวนโยบายและหลักการของสภากาชาดไทย ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3