+covid-19ชุมชน

เมืองพัทยานำร่องบูสเตอร์เข็ม 3 เกาะล้าน กลุ่มซิโนแวค2เข็ม กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 3 ด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาให้กับคนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งที่ผ่านมา เมืองพัทยา ได้พยายามผลักดันให้ประชาชนในเขตเมืองพัทยาได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างครอบคลุม ทั้งวัคซีนจากส่วนกลางตามระบบที่รัฐจัดสรร และวัคซีนทางเลือกที่เมืองพัทยาจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในเมืองท่องเที่ยว โดยประชาชนชาวเมืองพัทยาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้ว 70% ของประชากรนั้น

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับประชาชนชาวเมืองพัทยาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั้งชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว และผู้อาศัยในเมืองพัทยา ขณะนี้ได้มีการทยอยให้บริการฉีดวัคซีน ตามการจัดสรรวัคซีนของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และสำหรับประชาชนชาวเมืองพัทยาที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 โดส ก็มีแผนจะบูสเตอร์เข็ม 3 เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคด้วยเช่นกัน โดยขณะนี้ได้มีการสำรวจประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม – พฤษภาคมที่ผ่านมา บนพื้นที่เกาะล้าน ซึ่งจะเป็นพื้นที่นำร่องในการบูสเตอร์เข็ม 3 ด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกา จำนวน 980 คน ที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรวัคซีนมาจากรัฐบาล

ส่วนประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มไปแล้วในพื้นที่อื่นๆ ในเมืองพัทยา จะได้รับการบูสเตอร์เข็ม 3 เช่นเดียวกัน เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 หลังบูสเตอร์เข็ม 3 ให้กับชาวเกาะล้านแล้วเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาล