โรงเรียนเนินพลับหวานจัดงานยุวบัณฑิต ประจำปี 2564 ส่งเสริมให้เด็กเห็นความสำคัญของการศึกษา

ที่โรงเรียนเนินพลับหวาน ( 2 เมษายน 2564) นายธนาชัย วงศ์สาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน เป็นประธานในมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 120 คน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมนำดอกไม้แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานยุวบัณฑิตในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนทุกคน รักการศึกษา เป็นการกระตุ้น ให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงต่อไป เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการเรียน

ทั้งนี้เนื่องจากวัยเด็กถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญกับการศึกษา ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีถือว่าเป็นการเสริมฐานรากทางการศึกษาที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย.