ม บูรพา จัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12

ชลบุรี (6 มิถุนายน 2565) ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อวด.) เป็นประธานงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ BBS Auditorium ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ,เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา,ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการ และคณาจารย์ให้การต้อนรับ

สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานทุกคน ตลอดจนคณะทำงานจัดงาน วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ที่กำหนดเป้าหมายกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้การจัดการศึกษาแบบ CWIE เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพต่อไป

ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ อว. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับ สถานประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นสมรรถนะของนักศึกษาทั้งในรูปแบบสหกิจศึกษา และปรับเปลี่ยนเป็น CWIE ในปี 2562 โดยมีเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศ เป็นกลไกขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทย ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจัด CWIE เกือบ 100 แห่ง สามารถผลิตบัณฑิตสู่โลกของการทำงานจริงได้มากกว่า 79,000 คน มีสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรจัด CWIE เกือบ 20,000 แห่ง โดย อว. กำหนดเป้าหมายการเพิ่มนักศึกษา CWIE เป็น 2 เท่าหรือประมาณ อีก 100,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2567

สำหรับการจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 อว. ได้ร่วมกับเครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษาภาคตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิด “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเป็นการจัดงานในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Event) ระหว่างการจัดงาน Onsite ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกับการจัดงานแบบ Online ซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live ไปทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID -19

ส่วนกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Partnership for Sustainable Development Goals” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน การเสวนา ในหัวข้อ “CWIE และ EEC Model Type A เพื่อรองรับความต้องการ ของตลาดแรงงาน” โดยผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ และพิธีมอบรางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 การแสดงผลงาน CWIE ที่มีผลงานโดดเด่น ในระดับประเทศ การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน CWIE ของ 9 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการ CWIE และการชมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ EEC NET

และในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าร่วมงานจะได้ศึกษาดูงานและสัมผัสบรรยากาศจริงของการดำเนินงาน CWIE และ EEC Model Type A ณ สถานประกอบการในเขตพื้นที่ EEC ใน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเส้นทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการต่อไป.