+บริหารท้องถิ่น

นอภ.บางละมุงเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน มอบนโยบายในการพัฒนาพื้นที่

ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564 นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอบางละมุง คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ, คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย, คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบางละมุง

ในการนี้ สำนักงานอำเภอบางละมุง ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

-แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

-แผนพัฒนาตำบล, แผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2564

-แผนพัฒนาอำเภอ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564

-แผนพัฒนาจังหวัด ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564

ให้นายอำเภอมีหน้าที่กำกับดูแล และให้คำแนะนำในการประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การประสานแผนในระดับพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้อำเภอประสานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านร่วมกัน โดยให้ความสำคัญถึงกระบวนการจัดเวทีประชาคมหมู่บาน ซึ่งเป็นกระบวนการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง เพื่อบูรณาการการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการลดความซ้ำซ้อน ส่งเสริมให้มีเอกภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้อำเภอให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนความต้องการระดับอำเภอ และจัดทำคลังข้อมูลโครงการ พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ

พร้อมกันนี้ให้แจ้ง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล กำชับลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ บูรณาการข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่ได้จากการลงพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลในทุกหมู่บ้าน ตำบล สนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ