-ข่าวแดนใต้

ศอ.บต.ร่วม 5จชต.หารือแนวทางคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา( 20 พฤศจิกายน 2562) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการประชุมพิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยมีนางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ผู้แทนจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและจังหวัดสตูล ผู้แทนคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นฯ และผู้นำศาสนาในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นดังกล่าว

นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวถึงการประชุมพิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ศอ.บต.ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเข้าเฝ้าฯ และรับเกียรติบัตร พร้อมเข็มรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนกันยายน

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการคัดเลือกบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นแล้วกว่า 800 คน โดยในปีนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร มีนโยบายให้คัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่รับรู้ของคนในพื้นที่ให้ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทาน ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ดี ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นฯ ระบุประเภทการคัดเลือกของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละกลุ่ม จำนวน 17 กลุ่ม คือกลุ่มข้าราชการระดับอำนวยการ กลุ่มข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ กลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มผู้นำท้องที่ กลุ่มผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครทุกรูปแบบ กลุ่มสื่อสารมวลชน กลุ่มองค์กรมูลนิธิ กลุ่มที่มีบทบาทด้านส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ กลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำ ศอ.บต.และกลุ่มบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม ศอ.บต. ที่เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นผู้พิจารณา โดยแต่ละกลุ่มจะเข้ารับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานในใน 10 สาขา คือ สาขาการเมืองการปกครอง สาขาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สาขาอำนวยความเป็นธรรม สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ สาขาประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สาขาจิตบริการสาธารณะ สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสาขาการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีกลไกการสรรหา คือ เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องและเป็นผู้ที่อุทิศตน ทุ่มเท เสียสละเพื่อประโยชน์กับราชการ

ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา