วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชน

ทต.บ้านโป่ง จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ปลุกจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม ลดใช้ถุงพลาสติก

ที่เทศบาลตำบลโป่ง (4 ธันวาคม 2562) นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง พร้อมด้วยเหล่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง กลุ่มพลังมวลชน จิตอาสาในพื้นที่ตำบลโป่ง ร่วมกิจกรรมโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ของทุกปี ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นที่สนใจของประชาสังคม เนื่องจากผลที่ตามมานั้นเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง จึงต้อร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่า และพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นปัญหารุนแรงในอนาคตต่อสิ่งแวดล้อม หากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชนไม่ให้ความสำคัญและละเลย ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดประมาณขยะมูลฝอย

ดังนั้นเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก สร้างกระแสการดูแลสิ่งแวดล้อม และร่วมทำความดีด้วยหัวใจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวความคิด ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยภายในงานมีการแจกถุงผ้าลดโลกร้อน การแจกใบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน อสม. และแกนนำชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการจัดซุ้มนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้ และกิจกรรมต่างๆให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน