เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ปล่อยตัวผู้ต้องขังทหารคืนสู่อิสรภาพ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันที่ 30 ต.ค.63 พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน ในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษ ณ เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยมี นาวาตรี จรูญ ศรีพลาย ผู้บังคับเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ คณะนายทหาร ข้าราชการและญาติ ตลอดจนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว จำนวน 17 คน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้

นาวาตรี จรูญ ศรีพลาย กล่าวว่า เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องขังในวันนี้เป็นการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษ ฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ในส่วนของเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ มีนักโทษที่ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัวทันทีรวม 43 นาย โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับการลดหย่อนโทษ 18 นาย และได้รับการปล่อยตัวทันที 17 นาย

ทั้งนี้เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เช่น การพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ การฝึกอาชีพ การใช้ชีวิตในสังคมและการปลูกจิตสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่หวลไปกระทำผิดซ้ำอีก

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ ได้กลับตัวเป็นคนดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป และขอให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของบิดามารดา ครอบครัวและประเทศชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่หวนกลับไปทำในสิ่งที่ผิดซ้ำอีก

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี