-บริหารท้องถิ่น

ทม.หนองปรือเดินหน้าฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ มีรายได้ เพิ่มการออม

ที่ศาลาเรือนไทย เทศบาลเมืองหนองปรือ ( 7 ตุลาคม 22563)นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุชมรมดอกลำดวน เรื่องการเดินหน้าสร้างขบวนการพัฒนาความรู้แก่สังคมผู้สูงอายุ หลังจากปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น โดยมีนางอำนวย กล่ำสกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุดอกลำดวนนำสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยตัวเลขของประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกินร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทำให้เกิดการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผลที่ตามมาของประเทศที่เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหากเป็นประเทศกำลังพัฒนา เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นทำให้ปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงานลดลง ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น การลงทุนการออมน้อยลง ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือรายได้ประชาชาติน้อยลง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่งบประมาณรายได้ลดลง รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณด้านสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุมากขึ้น อีกทั้งเกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง สภาพจิตใจย่ำแย่ และความเสื่อมโทรมทางร่างกาย จำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชนและประเทศเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้ความรู้สังคม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำมากขึ้น สนับสนุนให้มีการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชีวิตในบั้นปลาย ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระสังคม

ดังนั้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้เดินหน้าเตรียมที่จะส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ให้มีรายได้ โดยเตรียมนำผู้สูงอายุเข้าระบบการอบรมอาชีพ ที่มีความเหมาะสม โดยจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10-12 คน ในการอบรม เพื่อให้การอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้เกิดการทำจริง รวมถึงจัดหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้สูงอายุ ให้ได้มีรายได้เลี้ยงชีพตัวเองอย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้มอบหมายไห้กองสวัสดิการสังคมเดินหน้าหาการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ พร้อมเตรียมนำมาให้ผู้สูงอายุได้เลือกในการเรียนรู้ต่อไปตามลำดับ.