-ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา จัดกิจกรรมวันวิชาการ ACADAMIC DAY

ที่โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา ( 7 ตุลาคม 2563) มีการจัดกิจกรรม MV ACADAMIC DAY ประจำปี 2563 หรือกิจกรรมวันวิชาการ ทั้งสิ้น 4 วัน ซึ่งในปีนี้มาในรูปแบบ NEW NORMALมีการแบ่งระดับชั้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 4-6 , มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รูปแบบการจัดกิจกรรมแต่ละฐานจะแตกต่างกันไปตามช่วงชั้น

แต่ละฐานกิจกรรมที่นำมาร่วมในงานวันวิชาการนั้น ล้วนผ่านการประเมินมาจากนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านๆมาว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กให้ความสนใจและชื่นชอบ ซึ่งในปีนี้งานวันวิชาการได้จัดฐานกิจกรรมขึ้นมาทั้งหมด 8 ฐาน จาก 8 กลุ่มสาระ ในแต่ละฐานจะมีเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ของแต่ละกลุ่มสาระต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสนุกสนาน ทั้งนี้จากการประเมินกิจกรรมในการจัดงานวันวิชาการในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันแรก พบว่าเด็กสนุกสนานมากกับกิจกรรมทั้ง 8 ฐาน เนื่องจากเด็กๆได้มีโอกาสในการเข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆได้จริง

สำหรับกิจกรรมวันวิชาการ ACADAMIC DAY จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความสุข ทั้งนี้รูปแบบ NEW NORMALในวันนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข.