วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+EECเศรษฐกิจ

สำนักผังเมืองฯ มท.เริ่มลุยต่อ ชี้แจงจัดทำผังเมืองรวมตำบลหนองปลาไหล

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นตัวแทนนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย นำโดย ผศ.ดร.จตุรงค์ โพธิษารักศิริ มาประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 วางแผนจัดทำผังเมืองบางละมุง ให้สอดคล้องแบบผังเมืองพัทยา และผังเมืองเทศบาลเมืองหนองปรือ และแผนพัฒนา EEC โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมพร้อมหน้า

ผศ.ดร.จตุรงค์ โพธิษารักศิริ ผู้จัดการโครงการจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง เปิดเผยว่า การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ในการเดินหน้าจัดทำผังเมืองบางละมุงครั้งนี้ ดำเนินการล่าช้าไปมาก หลังจากหลายๆกิจกรรมต้องชะงักไปด้วยพิษโควิด -19 แต่หลังสถานการณ์ดีขึ้น สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างภาคเอกชนให้ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ต่อ หลังจากที่พบว่าพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อของเมืองพัทยา และเทศบาลเมืองหนองปรือ ไม่เคยจัดทำผังเมืองรวมมาก่อน ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของแผนพัฒนา EEC ด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาของพื้นที่เมืองพัทยาและเทศบาลเมืองหนองปรือ

ในการประชุมฯ มีการชี้แจงและแสดงเขตพื้นที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองบางละมุง รวมถึงแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ที่จำแนกประเภทออกเป็น ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย , ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นประเภทกลาง , ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก , ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ , ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม , ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการนันทนาการ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม , ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ,ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา และที่ดินประเภทสถาบันราชการสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองปลาไหล ทราบว่าพื้นที่ใดสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ หากที่ประชุมกลุ่มย่อยเห็นชอบในการแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ก็จะเดินหน้าเพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามลำดับต่อไป โดยขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการตามมาตรา 9 ต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ.