-ศาสนา/วัฒนธรรม

มัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี ซุกรี่ จัดงานสายธารศรัทธา แซ็คมูฮำหมัดอาลี ซุกรี่ ปี 63

ที่ มัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี ซุกรี่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสายธารศรัทธา แซ็คมูฮำหมัดอาลี ซุกรี่ ปี 63 โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ และนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา รวมทั้ง นายยะยา เซนสุรีย์ สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี ในฐานะตัวแทนจาก อบจ.ชลบุรี นำพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มขึ้น คณะกรรมการมัสยิดฯ ได้เชิญให้อาจารย์ อาราก้อน โพธิ์ทอง อาจารย์ผู้สอนศาสนา ขึ้นมาอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน มีโอกาสได้สดับรับฟังพระวัจนะของพระศาสดา

ต่อจากนั้นฮัจยีอีหม่ามมูฮัมหมัด สุไลมาน ประธานจัดงานฯ จึงได้ขึ้นกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการก่อสร้างมัสยิด และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการดึงให้พี่น้องชาวมุสลิม ให้มีโอกาสร่วมกันในการทำนุบำรุงศาสนสถาน รวมทั้งเงินบริจาคบางส่วน ยังจะถูกนำไปใช้ส่งเสริมการศึกษาทางด้านศาสนา และจริยธรรมให้แก่เยาวชน อันเป็นการเผยแพร่ และสร้างศรัทธาให้เกิดเแก่ชาวมุสลิมรุ่นใหม่

ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ยังได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนมุสลิมให้หมั่นศึกษาธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดีตามคำสอนของพระศาสดา รวมทั้งชนชาวมุสลิมเองก็ให้ช่วยกันนำเอาวิสัยทัศน์ของกรมการศาสนา ในการส่งเสริม และสร้างความสมานฉันท์ทั้งแผ่นดิน ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำเอาแนวทางดังกล่าว มาใช้เป็นทิศทางในการสร้างความเข้มแข็งของศาสนา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด สังคมคุณธรรม อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้ง บ้าน วัดหรือในศาสนาอิสลามก็คือ มัสยิด และโรงเรียน อันจะเป็นการนำไปสู่การสืบทอดให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอีกด้วย.