-EECเศรษฐกิจ

สกพอ.จับมือ พช.-ม.บูรพา ลงนามความร่วมมือเดินหน้าโครงการ “บัณฑิตอาสาต้นแบบ”ในพื้นที่อีอีซี

ที่วิทยาลัยพัฒนาชุมชน ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน ดำเนินการตามโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ในพื้นที่ อีอีซี ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เพื่อให้บัณฑิตอาสาเป็นกลไกในการสำรวจผลกระทบ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ อีอีซี รวมถึงสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน ตามนโยบายของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนงานทางวิชาการ และดำเนินการฝึกอบรมบัณฑิตอาสา ให้มีทักษะ สามารถทำงาน และสร้างความร่วมมือกับคนในพื้นที่ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอความต้องการของชุมชน โดยกรอบความร่วมมือ ทาง สกพอ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการดำเนินโครงการ และงบประมาณ ส่วนกรมการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่รับสมัคร และคัดเลือกบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมหลักสูตรบัณฑิตอาสา และประสานสนับสนุนการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกของพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล เพื่อทำหน้าที่ ดูแลให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาแก่บัณฑิตอาสา สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา สนับสนุนงานทางวิชาการ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวิชาการ บริหารจัดการฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูล พร้อมทั้งร่วมออกแบบพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม สัมภาษณ์ รับเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

สำหรับโครงการบัณฑิตจิตอาสา เป็นโครงการต้นแบบของประเทศ ในการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มต้นในพื้นที่ อีอีซี ทำให้บัณฑิตที่ว่างงานและอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้โอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สร้างเสริมทักษะความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน โดยผ่านการเรียนรู้และได้ปฏิบัติจริงร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน