EECเศรษฐกิจ

มทร.ตะวันออก วข.บางพระ เปิดเวทีสร้างความเข้าใจEEC หวังแก้ปัญหาให้ตรงความต้องการของท้องถิ่น

ที่สถาบันบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 สค.62 ที่ผ่านมา ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิจัย อีอีซี “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ” โดยมีคณะนักวิจัยโครงการการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำชาวบ้านในระดับท้องถิ่น นำโดย ดร.ปัทมา พอดี รองคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน นักวิจัย และทีมนักวิจัยจากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก หรือ Eastern Region Center for Space Technology and Geoinformatics (ESG) ได้ลงพื้นที่พบกับผู้นำชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีราชา(ต.หนองขาม ต.ทุ่งสุขลา) และอำเภอสัตหีบ(ต.สัตหีบ ต.พลูตาหลวง ต.แสมสาร ต.บางเสร่) อำเภอบางละมุง (ต.หนองปลาไหล) เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย โดยมีเป้าหมายรวบรวมความคิดเห็นของผู้นำชาวบ้านและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี

ดร.ปัทมา พอดี กล่าวว่าที่ผ่านมา สามารถรวบรวมปัญหาในพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ได้เป็น 3 ด้านหลักๆ คือ ปัญหาจากพื้นที่ ปัญหาจากทัศนคติ และปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดประชุมครั้งนี้ คณะทำงานโครงการการสร้างความเข้าใจฯ ได้เสนอผลการศึกษาปัญหาในท้องถิ่นแก่ตัวแทนผู้นำของประชาชนในพื้นที่อีอีซี และได้บอกกล่าวปัญหาที่พบในพื้นที่ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อนำไปสู่การลงพื้นที่จัดกิจกรรมกับชุมชน และนำส่งผลการวิจัย ให้สำนักงาน อีอีซี นำไปใช้ในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ต่อไป
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน ภาพ/ข่าว สาคร