เมืองพัทยารณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน

ที่วัดช่องลม นาเกลือ (22 กันยายน 2563) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนในโรงเรียนโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 เข้าร่วมในการทำกิจกรรม

เนื่องจากปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของทรัพย์สินทั้งยังกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา เป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมา ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม ปัญหาดังกล่าวจึงยังคงอยู่และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

เพื่อเป็นการตอบสนองปัญหานี้ ทางศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยาจึงกำหนดให้มีกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนในโรงเรียน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนของโรงเรียนเมืองพัทยาทั้งหมด 11 โรงเรียน

ในการจัดกิจกรรมและการอบรมเป็นการตอบสนองนโยบายการบริหารราชการเมืองพัทยา และเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติด เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนและเยาวชน ให้เห็นถึงปัญหาของสังคมและประเทศชาติ