+บริหารท้องถิ่น

สภาหนองปลาไหล เห็นชอบยกเลิก 6 โครงการกองช่าง

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (21 กันยายน 2563) นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำเหล่าบรรดาสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการประชุม โดยหลังได้เวลา นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้เปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

โดยวาระที่สำคัญได้แก่เรื่องของการขอยกเลิก โครงการของกองช่างจำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวนเงิน 2,000,000 บาท เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าสภาพอาคารและตัวอาคารยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ โดยที่ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารบางส่วน ซึ่งเป็นการชำรุดบกพร่องในการก่อสร้างของ บริษัท ซิโวล (ประเทศไทย)จำกัด โดยทางเทศบาลได้ตำบลหนองปลาไหล เคยมีหนังสือแจ้งให้บริษัทเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563เป็นต้นมา และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเพื่อส่งมอบอาคาร อีกทั้งบริษัทฯยังมีเรื่องฟ้องร้องดำเนินคดีระหว่างบริษัทผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทเอง ทำให้โครงการปรับปรุงอาคารสำนักปลัดเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากถ้าดำเนินการปรับปรุงอาจจะทำให้ขัดต่อระเบียบ และอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว

2.โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 3,000,000 บาท เนื่องจากตรวจสอบพบว่าสถานที่ดำเนินการได้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งแหตุสาธารณภัย และ พื้นที่บางส่วนได้ดำเนินการโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ทำให้พื้นที่บางส่วนทับซ้อนในการก่อสร้าง และ ทำให้พื้นที่ไม่เพียงพอในการก่อสร้างโครงการ จึงขอยกเลิกโครงการ

3.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่ายายสร้อย หมู่ 2 จำนวนเงิน 500,000 บาท

4.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสาธารณประโยชน์ บริเวณหลังบ้านลุงหิน หมู่ 2 ต.หนองปลาไหลจำนวนเงิน 500,000 บาท เนื่องจากได้ดำเนินการตรวจสอบแบบแปลนและสถานที่ก่อสร้างพื้นที่จริง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หลังจากที่ได้เกิดพายุฝนตกหนัก ทำให้มวลน้ำ เศษกิ่งไม้ใบไม้ เศษวัสดุและวัชพืช ที่ไหลผ่านลำห้วยสาธารณประโยชน์ภายในตำบลหนองปลาไหล เกิดการกีดขวางทางไหลของน้ำบริเวณหน้า และ หลังฝายน้ำล้น ดังนั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มวลน้ำจำนวนมากได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมถนน และบ้านเรือนของราษฎร ประกอบกับประชาชนและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ร้องเรียนมายังเทศบาล ให้รื้อถอนฝายน้ำล้นในจุดต่างๆภายในเขตเทศบาล จึงเป็นสาเหตุทำให้ทิศทางการไหลของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพความเป็นจริง จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว 2 โครงการ

5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวนเงิน 400,000 บาท เนื่องจากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ดำเนินการได้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุสาธารณภัย และ พื้นที่บางส่วนได้ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ทำให้พื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับการก่อสร้าง และ ทำให้พื้นที่ไม่เพียงพอในการก่อสร้างโครงการ จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว

6.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก และปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง สายมาบบอน 4 หมู่ 3 จำนวนเงิน 5,500,000 บาท เนื่องจากทางกองช่างได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ได้เกิดพายุฝนตกหนัก ทำให้มวลน้ำพัดเศษกิ่งไม้ ใบไม้ และวัชพืช ไหลผ่านตามลำห้วยสาธารณประโยชน์ภายในตำบลหนองปลาไหลไปติดอยู่บริเวณฝายน้ำล้น และสะพายในเขตเทศบาล ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และท่วมถนนหนทางจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เกิดการทุดตัวของถนนบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของราชการ ประกอบกับเมื่อตรวจสอบรูปแบบแปลน และรายงานก่อสร้างดังกล่าว ยังมีพื้นที่และรายการบางส่วนต้องมีการปรับปรุงรูปแบบแปลนและปริมาณงาน เพื่องบประมาณให้เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานราชการ โดยให้เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณ จึงเห็นควนพิจารณาให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว

หลังจากที่ นายจิรศักดิ์ สุภารส ผู้อำนวยกากรองช่างเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ชี้แจงญัตติขอยกเลิกโครงการ จำนวน 6 โครงการที่กองช่างรับผิดชอบแล้วเสร็จ พบว่าที่ประชุมสภายกมือลงมติเป็นเอกฉันท์ ในการยกเลิกโครงการดังกล่าว 6 โครงการ พร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2564 ที่เหมาะสมต่อไป.