-การศึกษาชุมชน

โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา เปิดโต๊ะครูประจำชั้นพบผู้ปกครอง ร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กไปพร้อมกัน

ที่โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา ( 21 กันยายน 2563) มีการจัดกิจกรรมครูประจำชั้นพบผู้ปกครองนักเรียน ประจำกลางภาคเรียนที่ 1 /2563 เป็นกิจกรรมที่ครูประจำชั้นจะได้พบกับผู้ปกครองของนักเรียนภายในชั้น เพื่อพูดคุยถึงปัญหาต่างๆในครึ่งภาคเรียนที่ 1 โดยครูประจำชั้นนำผลการสอบกลางภาคเรียนมาเป็นข้อมูลในการพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในตัวเด็กตามลำดับ

นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังได้รับทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลาน ขณะที่อยู่ในห้องเรียนอีกด้วยว่ามีความแตกต่างจากอยู่ที่บ้านอย่างไรบ้าง รวมถึงพัฒนาการในด้านต่างๆว่าเหมาะสมกับวัยหรือไม่ และควรมีด้านใดบ้างที่ต้องปรับปรุง เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไปพร้อมกันระหว่างโรงเรียนกับบ้าน พร้อมแก้ไขจุดอ่อน

โดยในการจัดกิจกรรมเปิดโต๊ะครูประจำชั้นพบผู้ปกครองในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มีวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าพบครูประจำชั้น พร้อมเว้นระยะห่างระหว่างการพูดคุย รวมถึงเข้มงวดในการสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะเข้าพบครูประจำชั้นด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมพบครูประจำชั้นนั้นทางโรงเรียนจัดขึ้นในทุกชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทางโรงเรียนจะได้จัดวันในการพบครูประจำชั้นแต่ละระดับชั้นอย่างเหมาะสม .