+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ทร.จัดกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่ 2

สัตหีบ,ชลบุรี (17 ส.ค.63) พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บริเวณหาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ กำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ อ.สัตหีบ กรมประมงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง และศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียง

พล.ร.ท.ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรทั้งบริเวณชายฝั่ง และในทะเล ให้เกิดความสะอาด ปราศจากขยะ ถุงพลาสติก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล เพื่อลดการสูญเสียของสัตว์ทะเลหายาก หรือที่ใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ และจะทำให้ระบบนิเวศในพื้นที่นั้นสมบูรณ์ โดยภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกปะการัง จำนวน 90 ต้น การปล่อยปลาทะเล จำนวน 918 ตัว การปล่อยเต่าทะเล จำนวน 18 ตัว การเก็บขยะในทะเล และการเก็บขยะ บริเวณชายหาดเตยงาม

กองทัพเรือ ได้สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาในการดำเนินงานสนับสนุน โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดทำและดำเนินโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบสนองพระดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลไทย จึงทรงมีพระประสงค์ให้มี “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯ จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ 2.ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง และ 3.ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ภายใต้ ” โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางการสนองพระดำริ เพื่อส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้สิ่งมีชีวิตในทะเลยังคงความอุดมสมบูรณ์ และสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ยังคงมีอยู่สืบต่อไป