สนข.ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทแผนพัฒนา TOD พัทยา เมืองต้นแบบ 1 ใน 3 ของประเทศ

ที่โรงแรมแกรนด์พาลาซโซ เมืองพัทยบา จ.ชลบุรี (14 ส.ค.2563) นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและการจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตัวแทนองค์กรภาคต่างๆ หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้ลงทุน ในการจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบหรือ TOD พัทยา ตามโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาพื้นที่รองรับการขยายตัวและการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 พื้นที่นำร่องของประเทศ ได้แก่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จ.อยุธยา และ ขอนแก่น

นายเริงศักดิ์ กล่าวว่าสำหรับจังหวัดชลบุรี ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และจังหวัด โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การคมนาคมและโลจิสติกส์ ที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยที่กระจายความเจริญสู่เมืองหลักในภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอก ชน และประชาชนในพื้นที่ โดยผลการศึกษาได้กำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาเมือง TOD พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟพัทยา จ.ชลบุรี ในรัศมี 1 กม. ตามวิสัยทัศน์ให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลาง EEC เมืองสภาพ แวดล้อมสำหรับทุกคน”

ทั้งนี้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟพัทยา มุ่งเสริมเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่กับรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยจะนำเอาที่ดินบริเวณโดยรอบซึ่งลงทุนร่วมกันระหว่างชุมชนกับผู้ลงทุนในการจัด สร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยรอบ ซึ่งแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 2566-2570 ระยะกลาง 2571-2575 และระยะยาว 2576-2580 โดยแบ่งพื้นที่พัฒนาตามแนวทางของ TOD เป็น 6 โซน ได้แก่ 1.Mice City การพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมรองรับศูนย์การค้าและการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์ประชุมสัมมนา เป็นต้น 2.Livable City การพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม หรือบ้านจัดสรร

3.Creativity Economy พัฒนาพาณิชยกรรมในลักษณะอาคารสำนักงาน เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน แบบครบวงจร 4.Active District การพัฒนาธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ เช่น Start Up ธุรกิจดิจิตอล 5.Park Society เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นันทนาการรองรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมทุกรูปแบบ และ 6.Society District สนับสนุนธุรกิจรูปแบบศูนย์การแพทย์และบริการด้านสาธารณสุข

ทั้งนี้ทาง สนข.จะประมวลผลการศึกษาเมืองต้นแบบ TOD ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเดินทางที่มีศักยภาพ สนับสนุนความเป็นเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป.