+ประชาสัมพันธ์

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ชลบุรี (7 ส.ค.2563) ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องโถงนิทรรศการบ้านพักพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมีนายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลม คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมผู้นำแต่ละชุมชนและนักศึกษาเข้าร่วม

ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ได้แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5123/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อร่วมกำหนดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555

โครงการดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ เล็งเห็นว่า ความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี โดยท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน ในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2563 (ปัจจุบัน) มีเยาวชนที่ได้รับทุน จำนวน 87 คน เยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 26 คน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,839,666.25 บาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2563 ท่าเรือแหลมฉบังจัดมอบทุนการศึกษาวันนี้คือ เทอมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 24 คน เป็นเงิน 380,300บาท เทอมการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีเยาวชนได้รับทุนการศึกษา 35 คน เป็นเงิน 590,500บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่ได้รับในวันนี้จำนวน 970,800 บาท