-ช่าวในพระราชสำนัก

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรม นบร. รุ่นที่ 9

กทม.(26 กุมภาพันธ์ 2563) เมื่อเวลา 10.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมสนองพระราชดำริ จำนวน 56 คน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. ร่วมพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมในครั้งนี้

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า จัดโครงการฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรภาครัฐ เอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนหลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือ   พสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้เพื่อจะได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะการเป็นผู้นำ ให้กับผู้รับการศึกษาอบรมนำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจะได้ร่วมกันสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักบริหาร ในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้บังเกิดความยั่งยืน

การจัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 9 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 พฤษภาคม 2563 รวม 26 วัน โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ การรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ การบรรยายหัวข้อ ภูมิคุ้มกันประเทศไทย โดย ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ โดยดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย การสัมมนา และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะได้ร่วมเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรและประเทศชาติตามแนวทางการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป