-การศึกษาชุมชน

ทม.หนองปรือเดินหน้าพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ (25 กรกฎาคม 2563) มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา มีผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 74 คน

สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและทิศทางการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาของชาติอีกด้วย

ในการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้ถึงแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป.