-บริหารท้องถิ่น

ทม.หนองปรือ เปิดโลกทัศน์ พัฒนาองค์กร รองรับเข้าสู่ยุค 5G

ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล (15 กรกฎาคม 2563)นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือในส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันกันอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มสู่สังคมดิจิทัล ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้ปูพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการนำระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ เรื่อง นวัตกรรม 5G ตัวอย่างการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นวัตกรรมเทคโนโลยี 5G กับการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องการจัดทำ Big DATA กับตัวอย่างโครงการพื้นที่กรุงเทพโซน เหนือ 7 เขต เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เปิดโลกทัศน์ พัฒนาแนวคิดและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีทิศทางในทางเดียวกัน ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ประชาชน มีความพึงพอใจจากการบริการของพนักงานเมืองหนองปรือ

ในการจัดอบรมถือว่าเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการนำระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพต่อไปตามลำดับ..