-บริหารท้องถิ่น

นายกเมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าก่อสร้างท่อระบายน้ำฝน

ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกิจธนา ดำเนินการโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวม 24,564 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน Box Culvert สำเร็จรูป ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร 2 ช่อง , Box Culvert สำเร็จรูป ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 2 ช่อง ,บ่อพักใหม่ ขนาด 1.00 เมตร , บ่อพักเดิม ,แนวรางระบายน้ำ กว้าง 1.00 เมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักใต้ผิวจราจรตลอดแนว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนชุมชนผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือเพื่อติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างในจุดที่ 3 ซึ่งตามแผนกำหนดให้มีการก่อสร้างบริเวณ ถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก แยกลานโพธิ์ถึงทางเข้าตลาดอมร และจุดที่ 4 ถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก ตลาดอมร ถึงแยกนำชัย

ทั้งนี้ นายสนธยา ชี้แจงว่า บริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักใต้ผิวจราจรตลอดแนวตามผังเดิม ซึ่งบริเวณที่จะก่อสร้างมีระบบสาธารณูปโภค และระบบบำบัดน้ำเสียเดิมอยู่แล้ว ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนชุมชนผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบหรือแนวทางในการทำงานอยู่เป็นระยะๆ ก็อาจจะทำให้แผนการดำเนินการคลาดเคลื่อนไปบ้าง ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนแผนงานจะผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ และนายกเมืองพัทยาเอง ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยา โดยสำนักการช่างสุขาภิบาล และผู้รับผิดชอบงานได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับผู้รับจ้างฯ เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค รวมไปถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน เพื่อหาแนวทางออกร่วมกัน และให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน