คำสั่งจังหวัดชลบุรี ผ่อนคลาย 4 กิจการกิจกรรม “ร้านเกม ร้านเน็ต ศูนย์พระเครื่องฯ” เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนปชช.

เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 35/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังมีการแพร่ระบาดของโรคอยู่ แต่ยังคงควบคุมและระบุสถานที่ที่มาของการแพร่ระบาดของโรคได้ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการประกอบอาชีพรวมถึงลดผลกระทบในทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงให้มีการผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ภายใต้เงื่อนไขและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัดในทุกท้องที่ของจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้

1. ร้านเกมร้านอินเตอร์เน็ตและสถานให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่งให้เปิดบริการได้

2 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา(ยกเว้นตลาดนัดพระเครื่อง)

3.สถานเสริมความงาม คลินิกที่ให้บริการเสริมความงามที่ได้รับอนุญาตให้เป็นคลินิกเวชกรรม รวมถึงการให้บริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน โดยให้จำกัดระยะเวลาในการบริการได้ไม่เกินรายละ 45 นาที

4 สถานที่สัก เปิดบริการได้ ยกเว้นการดำเนินการบนใบหน้า

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564